Кафедра Психології

Завідувач кафедри:

ЛАНТУХ Ігор Валерійович, доктор психологічних наук, доцент

Освіта:

Харківський державний університет, 1997 рік, спеціальність історія. Кваліфікація історик. Викладач історії та суспільно-політичних дисциплін. ЛГ ВС №005781 з відзнакою.

Харківський державний університет, 1997 рік., спеціальність фінанси та кредит. Кваліфікація економіст. ЛА ВС №001733 з відзнакою.

ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут», 2017 рік. Спеціальність «Психологія». Кваліфікація психолог, практичний психолог у військовій сфері. С17№053711 з відзнакою.

ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 2019 рік. Спеціальність «Психологія». Магістр медичної психології. М19№061141 з відзнакою.

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Полтавський інститут економіки і права). 2020 рік. Спеціальність «Філологія». Кваліфікація «Магістр перекладу (англійська та німецька мови), викладач англійської та німецької мов». М20 №1040067

Харківський національний медичний університет. Спеціальність «громадське здоров’я». Кваліфікація «Магістр з громадського здоров’я» (літо 2023 р.)

 2022-2024 рр. проходить стажування у Лондонській школі економіки та політичних наук, Велика Британія з проблем менеджменту

Володіння іноземною мовою: 

  • Лінгвістичний центр факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Upper-Intermediate – рівень В2

Сертифікат №2018-4. 2018 р.

  • ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Полтавський інститут економіки і права). 2020 рік. Спеціальність «Філологія». Кваліфікація «Магістр перекладу (англійська та німецька мови), викладач англійської та німецької мов». М20 №1040067
  • British Council

Upper-Intermediate – рівень В2

Сертифікат від 20.01.2024 р.

Науковий ступінь:

– Кандидат економічних наук

08.01.04 Економічна історія та історія економічної думки «Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики 1921-1928 рр.», диплом ДК № 013263, 2001 р. Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України

– Доктор психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, тема «Психологічна структура особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності», диплом ДД №010079, 2020 р. Інститутом психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України

Вчене звання:

Доцент кафедри економічної теорії

02ДЦ №011729, 2006 р. Національного фармацевтичного університету

Протягом роботи викладачем надруковано:

1) 171 публікація (монографії, статті (ВАК, Scopus), тези ).

2) 10 навчально-методичних посібників

Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» готує фахівців галузі 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія першого (бакалаврського) Випусковою кафедрою зі спеціальності 053 Психологія є кафедра психології.

Програма спеціальності 053 Психологія орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців психології та передбачає їхній розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані,  а її результатом є набуття психологічних знань, умінь та навичок, формування ключових професійних компетенцій, необхідних сучасним соціокультурним умовам.

В системі сучасного наукового знання психологія посідає особливе місце, що визначене її специфікою, адже вона поєднує в собі теоретичні засади, на яких базуються основні практичні компетенції майбутніх фахівців у рамках роботи із різноманітними типами клієнтів.

Основні напрями наукової діяльності кафедри: Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання пов’язані з психологією спілкування, психологією лідерства, організаційною психологією та психологією праці, методами соціально-психологічного впливу, питання конфліктології, іміджу, системних досліджень кризової біфуркаційної особистості тощо. Також кафедра забезпечує потужну практичну підготовку майбутніх фахівців в консультативної діяльності.

На 2021-2025 роки було затверджено тему кафедральної НДР «Профілактика психічного здоров’я особистості в умовах пандемії короновірусу».

У процесі досліджень за темою НДР вивчатимуться та будуть проводитись дослідження: сучасного стану та тенденції розвитку суспільних наук; психологічне та психічне здоров’я особистості в різноманітні вікові періоди; соціальна психометрія; види психологічної, психо-соціальної  допомоги особистості; тенденції організації науково-дослідної роботи в галузі психології; розвиток інформаційно-комунікативних тенденцій сучасності; мультидисциплінарний підхід до виявлення та корекції психологічного стану особистості та інше. Результати цих досліджень доповідаються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також публікуються у фахових наукових періодичних виданнях України та ЄС, що входять до наукометричних баз даних, зокрема Scopus та Web of Science.

ОПП «Психологія» з підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти була створена у 2018 році після вивчення ринку праці, потреб держави та запитів роботодавців щодо підготовки висококваліфікованих фахівців-психологів. До розробки освітньо-професійної програми були залучені провідні фахівці Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», представники роботодавців та здобувачі вищої освіти, з яких і була сформована робоча група; проаналізовано досвід підготовки за спеціальністю 053 «Психологія» в Україні та в іноземних університетах. ОПП “Психологія” щорічно переглядається та, за потребою, оновлюється.

ОПП_2023р. було переглянуто, оновлено та схвалено Вченою радою Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  (від 26 травня 2023 р. Протокол №10), затверджено Вченою радою Академії (від 31 травня 2023 р. Протокол №6) у зв’язку з рекомендаціями Ради роботодавців та внутрішніми стейкхолдерами Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», з урахуванням

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 565 від 24 квітня 2019 року (зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2021 року №593),

рекомендаціями Ради роботодавців, внутрішніми стейкхолдерами, академічної спільноти (Рецензія_1;  Рецензія_2Рецензія_3).

(Навчальний план_2023р.)

Дисципліни, які викладаються в рамках ОПП 053 “Психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

Історія та культура України
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія
Правознавство
Основи академічного письма
Фізичне виховання (позакредитно)**
Інформаційні системи і технології
Іноземна мова_1 курс; Іноземна мова_2 курс
Вступ до спеціальності “Психологія”
Основи біології, генетики людини та антропології
Загальна психологія
Анатомія та еволюція нервової  системи людини
Психофізіологія
Історія психології
Практикум із загальної психології
Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності
Вікова психологія
Психологія особистості
Курсова робота з психології особистості
Соціальна психологія
Курсова робота з соціальної психології
Психологічне консультування
Курсова робота з психологічного консультування
Психодіагностика
Диференціальна психологія
Експериментальна психологія
Клінічна психологія
Психологічний спецпрактикум по спецкурсам
Психологічна корекція
Теорія та практика психотренінгу
Геронтопсихологія
Патопсихологія з основами дефектології
Психологія травмуючих ситуацій
Кризова інтервенція
Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
Основи психогенетики
Основи психологічної практики (практична психологія)
Педагогічна психологія
Супервізія в психологічній практиці

Тематика квалфікаційних робіт на 2023-2024 н.р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними договорами. Керівники підприємств, установ та організацій – баз практики зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практичного стажування на підприємстві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

Програма навчальної практика зі спеціальності “Психологія”

Програма виробничої практика зі спеціальності “Психологія”

Програма переддипломної практика зі спеціальності “Психологія”

Особовий склад

Лантух Ігор Валерійович, доктор психологічних наук, професор кафедри психології

Свір вікторія Василівна, кандидат психологічних наук, доцент

Клименко Іван Сергійович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Лукашевич Наталя Миколаївна, старший викладач кафедри психології

Литвинова Інна Леонідівна, старший викладач кафедри психології

Фесенко Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри психології

Рогожан Петро Йосипович, старший викладач кафедри психології

Ткачук Тетяна Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Туриніна Олена Леонтііївна, доктор наук з психології, професор кафедри психології

Шопша Олена Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Портфоліо викладачів

  Лантух Ігор Валерійович
  Литвинова Інна Леонідівна
  Лукашевич Наталя Миколаївна
  Свір Вікторія Василівна
  Ткачук Тетяна Леонідівна
  Туриніна Олена Леонтіївна
 Шопша Олена Леонідівна
 Гніденко Юрій Петрович
 Фесенко Ольга Миколаївна
 Рогожан Петр Иосифович
Клименко Іван Сергійович

Силабуси

Дисципліна

Документ

Вступ до спеціальності  
Експериментальна психологія  
Загальна психологія  
Історія психології 1-2 курс  
Основи біології, генетики  
Методика проведення психологічної експертизи  
Кризова інтервенція  
Клінічна психологія  
Психологічне консультування  
Психологічна корекція  
Психодіагностика  
Педагогічна психологія  
Теорія та практика психотренінгу  
Соціальна психологія  
Психофізіологія  
Психологія травмуючих ситуацій  
Фізіологія ЦНС та ВНД  
Психологія особистості  
Історія та культура України  
Інформаційні системи і технології  
Іноземна мова 1 курс  
Іноземна мова 2 курс  
Фізичне виховання (позакредитно)  
Українська мова за професійним спілкуванням  
Правознавство  
Основи академічного письма  
Філософія  

Методичні рекомендації до КСР Психологічне консультування

 

Методичні рекомендації до КСР Психологія особистості

 

Методичні рекомендації до КСР Соціальна психологія
ОК39 Супервізія в психолоічній практиці
Основи психологічної практики
Патопсихологія з основами дефектології
Психологічний спецпрактикум по спецкурсам
Практикум із загальної психологіїї
Анатомія та еволюція нервової системи
Вікова психологія
Геронтопсихологія
Диференціальна психологія
Основи психогенетики

Порадник студента - майбутнього психолога

Порадник студента – майбутнього психолога

Програма виробничої практики спеціальності 053 Психологія

Програма навчальної практики спеціальності 053 Психологія

Програма переддипломної практики спеціальності 053 Психологія

Тематика кваліфікаційних робіт, спеціальність Психологія, для першого бакалаврського рівня
Інформація про угоди

Проєкт ОПП першого бакалаврського рівня 053 "Психологія"

Проєкт освітньої програми першого (бакалаврського) рівня

Шановні колеги-викладачі!
Шановні здобувачі вищої освіти!
Шановні випускники!
Шановні роботодавці!

Пропонуємо Вашій увазі Проєкт освітньо-професійної програми «Психологія» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма «Психологія» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня спецільності 053 «Психологія»

   Будемо вдячні, якщо Ви надасте свої пропозиції заповнивши анкету за посиланням:

Анкета внесення пропозицій до Проєкту освітньо-професійної програми «Психологія»

Просимо Вас взяти участь в обговоренні Проекту освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

Ваша думка важлива для нас, а участь в обговоренні допоможе забезпечити надання якісних освітніх послуг

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою електронної пошти:

[email protected]

Контактні особи:

Догадіна Валентина Юріївнадиректор Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;

Лантух Ігор Валерійовичгарант освітньої програми,доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»