Кафедра Менеджменту

Завідувач кафедри з 2019 року:

Телепнєва Ольга Святославна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Науково-педагогічна діяльність: педагогічний стаж 16 років, к.е.н., доцент кафедри менеджменту Харківського інституту ПрАТ “ВНЗ «Міжрегіональна Академія  управління персоналом» (МАУП) з 2019 року, зав. кафедри менеджменту Харківського інституту ПрАТ “ВНЗ «Міжрегіональна Академія  управління персоналом» (МАУП) з 2019 року.
2014 р. – присуджена наукова ступень кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (диплом кандидата наук ДК №  026252).
Тема дисертації –«Управління конкурентоздатністю центрів механообробки підприємств енергомашинобудування» . Телепнєва О.С. є автором понад 25 наукових публікацій, регулярно підвищує кваліфікацію.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра менеджменту  існує з 2012 року. Кафедра  проводить систематичну наукову роботу, викладачі беруть участь в наукових конференціях і «круглих столах», мають тему дослідження, публікують результати досліджень, в т.ч. у фахових виданнях, керують студентською науковою роботою

Кафедра менеджменту готує фахівців галузі: 07 Управління та адміністрування – спеціальності 073 Менеджмент,

Випусковою кафедрою за спеціальностями є кафедра менеджменту. На кафедрі працюють 6 науково-педагогічних працівників, з них: 1 – доктора наук, 4 – кандидатів наук. Усі працівники кафедри мають досвід практичної роботи в сфері управління, фінансів, економіки, менеджменту та займаються науковою діяльністю.

На 2021-2025 роки було затверджено загальнокафедральну тему науково-дослідної роботи (НДР) « Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності виробничих підприємств», викладачі та обдаровані студенти мають власну тему наукових досліджень. Кафедра щорічно готує Звіт з наукової діяльності. 

Кафедра забезпечила Навчально-методичні комплекси з  дисциплін, Програми практик, Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт, Методичні рекомендації до написання курсових та інших письмових робіт. Навчально-методичні матеріали (робочі навчальні програми, методичні рекомендації, тощо) з дисциплін Освітніх програм першого і другого рівнів вищої освіти зберігаються на кафедрі.

Строк навчання в бакалавріаті – 3 роки 10 місяців. Бакалаврами можуть бути особи, що здобули повну загальну середню освіту, а також особи, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра (ОКР «молодший спеціаліст») та виконали Правила прийому до Академії у поточному році Магістранти навчаються 1 рік 6 місяців на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст зі споріднених галузей знань / спеціальностей та 2 роки на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст із неспоріднених галузей знань/спеціальностей.

Основна задача кафедри – забезпечити академічну підготовку висококваліфікованих фахівців в галузях менеджменту та економіки з необхідними компетентностями, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері майбутньої професійної діяльності, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, зорієнтовані на подальшу фахову самоосвіту.

Підготовка здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” 

Головна мета підготовки бакалаврів менеджерів полягає в формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб національної економіки.

Освітній процес здійснюється з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці, які сприятимуть зростанню України як процвітаючої держави з конкурентоспроможною економікою, інтегрованою у глобальний економічний простір, виховання поваги до обраної професії, підвищення загального рівня культури та світогляду, формування та впровадження прогресивних інновацій у навчальний процес.

Структура освітнього процесу з підготовки фахівців з менеджменту, туризму та економіки спрямована на виконання вимог освітніх програм, які розроблено згідно з вимогами Державних стандартів освіти та на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду.

Викладацький склад кафедри менеджменту сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені та вчені звання, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки здобувачів вищої освіти викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів.

У навчальному процесі широко застосовуються передові методи навчання – тестування, експрес-опитування, ігрові методики, кейс-методи. Лекційні заняття проводяться з використанням сучасних технічних засобів. Окрім традиційних форм навчання широко використовуються методи активного навчання – виконання імітаційних вправ, аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці в діяльності менеджерів різного профілю, дискусійні круглі столи з обов’язковим залученням до участі в них провідних вчених, керівників підприємницьких структур та громадських діячів, організація ролевих та ділових ігор тощо. Викладачами оновлюються та розробляються нові методичні матеріали, ведеться робота над написанням та виданням монографій, підручників, посібників.

ОПП_2023р. було переглянуто, оновлено та схвалено Вченою радою Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (від 29 червня 2023 р. Протокол №11), затверджено Вченою радою Академії (від 05 липня 2023 р. Протокол №7) у зв’язку з рекомендаціями Ради роботодавців та внутрішніми стейкхолдерами Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», з урахуванням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 600 від 01 червня 2016 року (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 року № 1648) , та рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2018 р, протокол № 4/3-4,  рекомендаціями Ради роботодавців, внутрішніми стейкхолдерами, академічної спільноти (Рецензія 1, Рецензія_2, Рецензія 3).

(Навчальний план_2023р.)

Тематика квалфікаційних робіт на 2023-2024 н.р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент

Для набуття практичних навичок з отримуваної спеціальності студенти проходять навчальну,навчально- виробничу і переддипломну практики на підприємствах, в організаціях і установах виробничої та невиробничої сфери. Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Програма навчальної практики зі спеціальності “Менеджмент”

Програма виробничої практики зі спеціальності “Менеджмент”

Програма переддипломної практики зі спеціальності “Менеджмент”

Портфоліо викладачів

Сумець Олександр Михайлович
Професор кафедри
Кононов Іван Олександрович
Доцент кафедри
Телепнєва Ольга Святославна
Доцент кафедри
Янковська Вікторія Анатоліївна
Доцент кафедри
Ушакова Марія Володимирівна
Викладач кафедри
Інковська Юлія Миколаївна
Доцент кафедри

Силабуси

Дисципліна

Документ

  Біржова діяльність
  Вступ до спеціальності “Економіка”
  Управління інноваціями
  Академiчнi студiї
  Вища математика
  Ділова іноземна мова 3 курс
  Ділова іноземна мова 4 курс

Іноземна мова 1 курс 

Іноземна мова 2 курс 

Інформаційні системи та технології 

Основи академічного письма

Охорона праці в галузі

 Ділова іноземна мова 4 курс
 Статистика
 Сучасна українська мова
 Теорія ймовірностей та математична статистика
 Фізичне виховання (позакредитно)
 Філософія
 Вступ до спеціальності Менеджмент
 ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
МЕНЕДЖМЕНТ
Мотиваційний менеджмент

Організація проєктування підприємств

Основи корпоративного управління
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Основи підприємницької діяльності

ОСНОВИ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Основи управління бізнесом
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Теорія і організація управління
Аудит та оцінювання управлінської діяльності
Економіка підприємства
Управління потенціалом організації
Фінанси підприємства

Мотиваційний менеджмент 

Макроекономіка
Зовнішньоекономічна діяльність
Міжнародна економіка
Політична економія
Основи маркетингу
Мікроекономіка
Облік і аудит
Фінанси, гроші та кредит
Програма виробничої практики спеціальності 073
Програма навчальної практики спеціальності 073 Менеджмент
Програма переддипломної практики спеціальності 073 Менеджмент
Тематика кваліфікаційних робіт, спеціальність Менеджмент, для першого бакалаврського рівня

Проєкт ОПП першого бакалаврського рівня 073 "Менеджмент"

Проєкт освітньої програми першого (бакалаврського) рівня

Шановні колеги-викладачі!
Шановні здобувачі вищої освіти!
Шановні випускники!
Шановні роботодавці!

Пропонуємо Вашій увазі Проєкт освітньо-професійної програми «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня спецільності 073 «Менеджмент»

   Будемо вдячні, якщо Ви надасте свої пропозиції заповнивши анкету за посиланням:

Анкета внесення пропозицій до Проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент»

Просимо Вас взяти участь в обговоренні Проекту освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент”.

Ваша думка важлива для нас, а участь в обговоренні допоможе забезпечити надання якісних освітніх послуг

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою електронної пошти:

[email protected]

Контактні особи:

Догадіна Валентина Юріївнадиректор Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;

Телепнєва Ольга Святославнагарант освітньої програми, кандидат економічних наук, завідувач кафедри  менеджменту Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»